תקנון

כללי

 • בית הטפט בע"מ להלן- "החברה") הינה המפעילה של אתר אינטרנטי " tapet1.co.il" שכתובתו  www.tapet1.co.il להלן – "החנות" או "האתר") במסגרתו ניתן לבצע חיפוש, סיווג, בחינה, השוואה ורכישה של טובין.
 • הגלישה והשימוש באתר ובתכנים שבו כפופים לתנאי השימוש באתר (להלן – "תנאי השימוש"). הגלישה/השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי שימוש אלו ומעידה על היות משתמש בן למעלה מ-18 שנים.
  מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (להלן – "המשתמש") וליצור חוזה בין המשתמש מצד אחד לבין החברה מצד שני,  המסדיר את השימוש והגלישה באתר. לאור האמור מתבקש המשתמש לקרוא היטב ולהבין את כל האמור בתנאי השימוש שכן אלו יהוו חוזה תקף במערכת היחסים בין המשתמש לחברה והכל טרם כל גלישה ו/או שימוש באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
 • השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.
 • בעת הרכישה מומלץ לשים לב לזמני האספקה לכל פריט בנפרד.

 

הצגת הטובין באתר

 • הטובין המוצגים והנמכרים באמצעות האתר הינם ברובם בעלי ערך, אופי ומשקל עיצוביים, גרפים וטכניים, לגביהם יש משמעות למראה, למרקם, לסוגי ועובי החומרים , סוגי ההדפס וכיוצא באלה פרטים טכניים העלולים להשפיע על ההתרשמות מהמוצר. החברה עושה כל שביכולתה כדי להציג תיאור מהימן ומדויק, ככל שניתן ו/או תמונה אמתית ומדויקת של המוצר – המושפעים גם, אך לא רק, ממכשירי הקצה בהם עושה שימוש המשתמש, תוך נקיבה בפרטים טכניים אודותיו, אולם אין הפרסום מהווה תחליף לבחינה פיסית של המוצר. החברה לא תהיה אחראית לפער סביר בין הצגת המוצר באתר החברה ובין המוצר הפיסי בפועל. ייתכנו הבדלי גוון בין המוצג במסכי המשתמש לבין המוצר בפועל.
 • כל מידע, תוכן, פרט, תמונה, עיצוב כל מין וסוג שהם, לרבות – אך לא רק, תוכן מילולי, חזותי, קולי וכל שילוב בין תכנים אלו, לרבות, עיצוב, הצגה, עריכה, של כל פרט קונספציה, ציור, איור, עיצוב, הנפשה צלמית סרטון הטבעה קולית או דיגיטלית אחרת, סמל, סמליל ו/או כל פרט אחר המפורסם באתר, הינו אך ורק לצורך הצפייה בתוך האתר. חל איסור מוחלט על משתמש להוציא ו/או להעתיק ו/או להעביר בכל דרך שהיא כל פרט מהאמור לעיל ו/או לעשות בהם שימוש לצרכיו, מחוץ למסגרת האתר והחברה. ידוע למשתמש כי תכנים ו/או מידע באתר כפופים להגנה על קניין רוחני וזכויות החברה בו ועל כן ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שהפרת האיסור הנקוב בסעיף זה ו/או חלקים הימנו, עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו ודרישה לפיצוי כדין והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
 • אין ולא יהיה בהימנעות מצד החברה לנקוט בהליכים לשמירה ומיצוי זכויותיה משום ויתור ו/או מחילה עליהן ולא תישמע מצד משתמש, טענת ויתור, מחילה ו/או שיהוי, בכפוף להוראות כל דין.

 

תנאי שימוש באתר

 • הגלישה והרכישה באתר מיועדים למשתמשים אשר במועד השימוש מלאו להם 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה והינם בעלי ת.ז. ישראלית ו/או בעלי דרכון זר שימסרו כרטיס חיוב פעיל בר תוקף ומען לאספקת הטובין בישראל, כפוף לאמור לעיל ולהלן.

 

רכישה

 • ניתן לבצע באמצעות שימוש באתר, עסקאות לרכישת טובין, כמפורט באתר תוך ביצוע תשלום באמצעות כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 (להלן- "חוק כרטיסי חיוב").
 • תהליך רכישת הטובין אשר נבחרו על ידי הלקוח, במסגרת הגלישה באתר החברה וסומנו כחלק מסל המוצרים/קניות, יבוצע ויושלם לאחר הזנת פרטיי המשתמש, כמוגדר ומבוקש באתר, פרטי כרטיס החיוב של משתמש ואישור הזמנה/רכישה, כמתואר באתר. בסימון/הקשה/הקלדה/אישור הצלמית "אישור תשלום/ תשלום/רכישה" כמפורט באתר, מביע משתמש הסכמה ורצון לחיוב כרטיס החיוב שפרטיו נמסרו לחברה באמצעות הקלדתם באתר, בסכום הרכישה כמפורט באתר והוראה למנפיק כמפורט בחוק כרטיסי חיוב (להלן-"המנפיק") לבצוע העסקה. הסכמה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול הואיל וזכויות החברה תלויות בה.
 • המשתמש מתבקש ומתחייב בזה להזין פרטים נכונים, מלאים ומדויקים כפי שמופיע במרשמים חוקיים המתנהלים על פי דין וכמצוין במאגרי המנפיק אשר בכרטיס מטעמו מבקש הלקוח לעשות שימוש וזאת לצורך הקיום המלא של תנאיי העסקה, כמפורט באתר.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או שאינם מלאים ומדויקים, על פי שיקול דעתה המלא של החברה, עלולה להביא לאי-קיבול הזמנת הלקוח על ידי החברה, אי-טיפול בהזמנת הרכישה וכפועל יוצא מכך לאי-ביצוע עסקה.
 • לחברה מסור שיקול דעת בלעדי אם לקבל הזמנה אם לאו ובין השאר בהתבסס על אישור ביצוע העסקה על ידי מנפיק אשר בכרטיסו ביקש משתמש לעשות שימוש.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שקיבול ההזמנה ואישור העסקה כפוף, מותנה וייעשה לאחר קבלת אישור המנפיק לביצוע העסקה וחיוב המשתמש בהתאם לתנאיי העסקה.
 • אישור על קבלת ההזמנה, התשלום וביצוע העסקה יישלחו למשתמש בהודעת דואר אלקטרוני, לכתובת אשר הוזנה על ידו באתר החברה בתוך 24 שעות ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה, לא כולל ימי שישי, שבת, חג, שבתון ומועד.
 • החברה תטפל בהזמנת המשתמש ותספק אותה, בהתאם לפרטים אשר אושרו, בתוך פרק הזמן הנקוב באישור ההזמנה.

 

ביטול עסקה

 • ביטול עסקה ייעשה אך ורק על פי דין וכאמור ומתווה בתקנון-תנאי שימוש זה.
 • ביטול עסקה לגבי טובין המיוצרים ו/או מיובאים במיוחד עבור משתמש ובעקבות הזמנה ייעשה בתוך 72 שעות ממועד ביצוע העסקה ובכפוף לאמור לעיל ולהלן.
 • ביטול עסקה לגבי טובין במלאי החברה ייעשה בתוך 14 יום ובכפוף לאמור לעיל ולהלן.
 • הודעה על רצון משתמש לבטל עסקה תימסר לחברה בכתב, באמצעות דוא"ל/פקסימיליה/מכתב, בדרכי התקשורת המפורטות באתר והיא תיכנס לתקפה רק כפוף לאחר וכנגד אישור קבלתה בידי החברה.
 • בוטלה עסקה אשר הטובין סופקו למשתמש במסגרתה, תבוטל העסקה רק בכפוף, לאחר וכנגד השבת הטובין אשר סופקו, לרשות החברה. הטובין יוחזרו לחברה על ידי ועל חשבון המשתמש, כשהם ארוזים באריזות מקוריות, אשר לא נפתחו ואשר לא נעשה בהם כל שימוש.  כספו של המשתמש יושב תוך זיכוי כרטיס החיוב בו נעשה שימוש בעת הרכישה, בניכוי 5% מסכום העסקה או 100 ₪, ועפ"י דין, אשר יבוצע בתוך 14 הימים שלאחר השבת הטובין, כאמור לעיל.
 • בכל מקרה לא יוחזרו דמי המשלוח.
 • במקרה בו בוטלה עסקה מחמת הפרת תנאיי העסקה על ידי החברה, יושבו הטובין על ידי ועל חשבון החברה, כשהם ארוזים באריזות מקוריות אשר לא נפתחו ואשר לא נעשה בהם שימוש וכספי המשתמש יושבו על פי דין וכאמור לעיל, בתוך 14 יום.

 

אספקת הטובין

 • החברה תספק את הטובין על פי התנאים ובדרך אשר פורטו בהזמנה.
 • דמי המשלוח/אספקת הטובין ייגבו במעמד ביצוע ההזמנה באתר וככל שלא יצויין אחרת כחלק ממחיר הטובין המצוין באתר.
 • אספקת הטובין תיעשה בהתאם למדיניות החברה וכמצוין באתר, למען אשר צוין כמען לאספקה בעת אישור ההזמנה וכבפוך לאישור המשלח/חברת דואר ישראל לביצוע במען זה. ככל שתתגלה בעיה למשלח עם ביצוע אספקה במען אשר צוין על ידי משתמש, תיצור החברה קשר עם המשתמש אשר יידרש לספק מען אחר.
 • מועד האספקה יהיה כמצוין בעת אישור ההזמנה.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שאספקת הטובין מתבצעת בין השאר באמצעות קבלני שליחויות/ספקי שירותי שליחויות/דואר ו/או חברות שילוח ולכן אין מועדי האספקה בשליטת החברה. החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה ובסבירות להעברת הזמנת המשתמש למשלח, אולם אין באפשרות החברה לשלוט ו/או להשפיע על מועדי האספקה בפועל. לוחות הזמנים לאספקה הנקובים באתר הינם משוערים בלבד ומבוססים על הערכות המשלחים לגבי המועדים הדרושים לבצוע האספקה. עם זאת, מובהר בזאת כי אין ולא יהיה באמור כדי להשית על החברה אחריות לאי-ביצוע אספקה במועד, אלא רק למסירת הטובין למשלח, בהתאם לנקוב בהזמנה. בכל מקרה לוחות הזמנים הינם לביצוע אספקה בימים א-ה בשבוע עבודה, אשר אינם ימי שישי, שבת, חג, מועד, שבתון, שביתה או השבתה במשך ובשעות העבודה המקובלות.  ידוע למשתמש כי המשלח יבצע את האספקה בהתאם לפרטי המען אשר סופקו ובמידה וייתגלה קושי לבצע, יפעל המשלח בסבירות ליצירת קשר עם המשתמש ולנסיון ביצוע אספקה חוזר, בהקדם האפשרי על פי אילוצי המשלח.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שזמן האספקה עלול להשתנות ולהידחות כתוצאה מכוח עליון ו/או שיבושים, מכל סיבה שהיא, בסדרי העבודה במשק הישראלי ו/או בחו"ל.

 

פרטיות

 • כדי להירשם ו/או לבצע פעולות באתר, ייתבקש משתמש לספק לחברה מספר פרטים ובין היתר, את שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. המשתמש מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא כמבוקש באתר.
 • לשם הפעלת האתר ואספקת השירות והטובין נעזרת החברה בגורמים חיצוניים ובטכנולוגיה חיצונים אשר אינם בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או באחריותו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או בתוצאות כל אירוע אשר נגרם כתוצאה ו/או בגין ו/או עקב ההסתייעות בגורמים חיצוניים, כאמור, בין אם נגרמו מחמת מעשה ו/או מחדל אשר החברה יכלה לצפותם ובין אם לאו.
 • חברה פועלת בשקידה ראויה ובסבירות ובשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים על מנת להבטיח מתן שירות, באמצעות האתר, באופן תקין וסביר. עם זאת החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או הפסקה ו/או האטה ו/או אבדן מידע ו/או נזק למחשב ו/או אביזר קצה אחר ו/או נזק לתשתיות ו/או הופעת "וירוס" ו/או תכנה זדונית אחרת ו/או פגם באבטחת פרטי המשתמש ו/או פגם ו/או כשל אחרים, למשתמשי האתר ו/או לקוחות החברה, לרבות לנזקיהם ו/או להוצאות אשר ייגרמו עקב השימוש באתר.
 • החברה מאשרת כי התקשרה לצורך הפעלת האתר עם ____ לצורך ההגנה על פרטיות פרטי המשתמשים ופרטי כרטיסי החיוב. מעבר להתקשרות זו החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרמו למשתמשי האתר כתוצאה מסירת פרטיהם באתר החברה.
 • החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
 • החברה תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו ייחשד כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו באתר. במקרים אלו תהא החברה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

 

שונות

 • החברה מבצעת בקרה אודות מחירים, מוצרים ומפרטים המפורסמים באתר. ככל שיתברר כי נפלה טעות במחיר ו/או במפרט ו/או בפרט מהותי אחר תודיע החברה למשתמש במועד המוקדם האפשרי וככל שניתן טרם ביצוע חיוב ובמידת הצורך תבטל את העסקה והחיוב ותשיב את כספי המשתמש, בהתאם למותווה לעיל.
 • אין החברה אחראית להתקנה ו/או ביצוע ו/או יישום הטובין הנמכרים, בכלל ו/או באמצעות "מומלצים". אין החברה אחראית לתוכן כל פרסום/תגובה שלא מטעמה באתר.
 • לא יינתן כל פיצוי בגין התקנה/ הדבקת טפטים בין אם הומלץ בעל מקצוע על ידי בית הטפט לבין אם לאו.
 • כל המידע באתר כפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה ואין למשתמש רשות לעשות בו שימוש מחוץ לאתר.
 • החברה מתחייבת לא לשמור את פרטי כרטיס החיוב בו נעשה שימוש לביצוע עסקה.
 • למען הסר כל ספק ומכשול הרי שלא ניתן לבטל הזמנות ו/או עסקאות לגבי טובין אשר הוזמנו מחו"ל לפי הזמנת משתמש ו/או לגבי טובין אשר נגזרו /או אשר אריזתם המקורית נפתחה ולמשתמש לא תעמוד במקרה כזה זכות ביטול.
 • במידה ותתקבל סחורה פגומה חובה לעצור את ביצוע העבודה באמצעותה ו/או יישומה וליידע את החברה לאלתר. זיכוי – במידה ויוכח כי הסחורה פגומה, יינתן בתנאי שהסחורה תוחזר עד 3 חודשים ממועד האספקה בצירוף הדף החובק את הגליל וכן חשבונית מקורית. במידה והלקוח רכש מספר גלילים זיכוי יינתן אך ורק עבור גליל פתוח אחד או עד 5 מטר רץ.
 • אם וככל שייעלה משתמש תכנים ו/או תגובות ו/או חיוויי דיעה לאתר הרי שהינו נושא באחריות המלאה לתכנים אלו ולמשתמע מהם ופוטר את החברה מכל אחריות לנזק ו/או לשון הרע כתוצאה מדברים אשר הועלו על ידו ומתחייב לשפות את החברה שיפוי מלא לכל הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מהעלאת ו/או פרסום דברים אלו. כן מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש בכל דבר אשר הועלה על ידו לאתר ולמכור את התכנים אשר הועלו על ידו לאתר, מבלי לקבל כל תמורה.
 • ככל שתבחר החברה לאפשר באתר שימוש בכלי חישוב כמויות או פרטים אחרים, הרי שמדובר בהמלצה בלבד ו/או כלי עזר שנועד לאומדן והתרשמות בלבד. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה להטעיה ו/או הסתמכות ו/או מצג בגין השימוש בכלים אלו.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי קישורים (LINKS) המופיעים באתר ומובילים לאתרים אחרים, התכנים באותם אתרים והעלול להיגרם כתוצאה מנחיתה באותם אתרים, אינם בשום צורה ואופן באחריות החברה ואין בהימצא הקישור באתר החברה משום קשר עסקי ו/או המלצה לאותו אתר.
 • על ההתקשרות בין המשתמש לחברה יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך ו/או מחלוקת בין כל משתמש לחברה יידונו בבית המשפט המוסמך.